foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+48 146527435
zssiedliska@gmail.com

 

 • 1
 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej(m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa)
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 3. Każda dorosła osoba wchodząca do budynku szkoły ma obowiązek zdezynfekowania rąk oraz zakrywania maseczką ust i nosa.
 4. Opiekunowie dzieci klas „0” oraz uczniów klasy I, którzy przyprowadzają i odbierają swoje dzieci, mogą wchodzić tylko do pierwszego korytarza, zachowując zasady:
 5. a) 1 opiekun z dzieckiem / dziećmi,
 6. b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem / dziećmi min. 1,5 m,
 7. c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 8. d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych

    z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli.

 1. Rodzice i opiekunowie uczniów klas II – III, którzy przyprowadzają i odbierają swoje dzieci nie przebywają na terenie szkoły, a jedynie czekają przed wejściem do szkoły.
 2. Uruchamia się cztery wejścia do szkoły:
 3. a) wejście od dziedzińca do oddziału przedszkolnego – dla dzieci przedszkolnych,
 4. b) wejście od dziedzińca do szkoły – dla uczniów klasy I,
 5. c) wejście główne – dla uczniów klas II
 6. d) wejście od hali sportowej – dla uczniów klasy III

Uczniowie klas I i II korzystają ze swoich szatni, natomiast uczniowie klasy III tymczasowo korzystać będą z wyznaczonej szatni przy świetlicy.

 1. Każda osoba wchodząca do szkoły ma obowiązek zdezynfekowania rąk korzystając z dozowników umieszczonych przy wejściach.

 

 • 2

Każdy wychowawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych numerów telefonów do rodziców swoich uczniów. Kopia wykazu tych numerów przechowywana jest w sekretariacie szkoły.

 

 

 • 3

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności podwyższoną temperaturę, duszności, problemy z oddychaniem oraz kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (sala w części piwnicznej przy gabinecie pedagoga) i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.

 

 

 • 4
 1. Każdego przebywającego w szkole (uczniów, nauczycieli, pracowników) obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po wejściu do szkoły należy bezzwłocznie zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 2. Nauczyciele powinni co najmniej raz dziennie przypominać uczniom o konieczności zachowania higieny.
 3. Uczniowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa w czasie przebywania w budynku szkoły, dotyczy to także każdej przerwy międzylekcyjnej. Podczas lekcji i innych zajęć pod opieką nauczyciela nie ma tego obowiązku; jednak zaleca się, aby w salach lekcyjnych, w których nie można zachować odpowiedniego dystansu, uczniowie nosili maseczki lub przyłbice.

Szkoła nie zapewnia uczniom środków do zakrywania ust i nosa. Rodzic ma obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej.

 

 

 • 5
 1. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, którymi nie mogą wymieniać się między sobą.
 2. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

 

 

 • 6
 1. Personel sprzątający zobowiązany jest do regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów ławek i biurek.
 2. Codzienne prace porządkowe i dezynfekujące pracowników obsługi szkoły są monitorowane na specjalnym wykazie.
 3. Sale lekcyjne są dezynfekowane w miarę możliwości po każdej klasie.
 4. W każdej sali lekcyjnej znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk.
 5. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 6. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga muszą zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.
 7. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 

 

 • 7
 1. Nauczyciele klas 0 – III organizują przerwy swoim uczniom poza planem przerw ustalonym w planie pracy szkoły. Każda klasa lub grupa uczniów w trakcie przebywania w szkole będzie mieć ograniczoną do minimum możliwość kontaktu z pozostałymi klasami lub grupami uczniów.
 2. Jeśli warunki atmosferyczne pozwalają, to każda lekcja wychowania fizycznego oraz inne zajęcia ruchowe powinny odbywać się na świeżym powietrzu.
 3. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 4. W salach lekcyjnych, w których znajdują się pojedyncze ławki, należy je rozsunąć w taki sposób, aby stworzyć jak największy dystans pomiędzy uczniami.
 5. W miarę możliwości poszczególne klasy będą miały lekcje w danym dniu w jednej sali.
 6. Każdy nauczyciel ma obowiązek sprowadzić do szatni klasę lub grupę uczniów po ich ostatniej lekcji. Jeżeli w tym czasie w szatni będzie zbyt duża liczba uczniów, to należy ze swoją klasą poczekać w bezpiecznej odległości, aby nie dopuścić do zgromadzenia się w tym miejscu dużej liczby osób.

 

 

 • 8
 1. Książki oddawane przez uczniów do biblioteki są składowane w wydzielonym miejscu, odseparowane od reszty książek i poddawane dwudniowej kwarantannie. W tym czasie nie mogą zostać wypożyczone kolejnym uczniom.
 2. Organizacja sposobu korzystania z biblioteki uwzględnia wymagany dystans przestrzenny, czyli minimum 1,5 m. odległości między użytkownikami. W celu zachowania wymaganego dystansu społecznego ogranicza się liczbę użytkowników korzystających jednocześnie z biblioteki.
 3. Uczniowie nie mają bezpośredniego dostępu do księgozbioru. Wszystkie książki udostępnia bibliotekarz.

 

 • 9

Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni zachować dystans w kontaktach z uczniami oraz nauczycielami.

 

 

 • 10
 1. Należy do minimum ograniczyć przebywanie osób trzecich na terenie szkoły. Nauczyciel stara się przekazywać rodzicom informacje za pomocą narzędzi do komunikacji ustalonych w szkole. Jeżeli zajdzie pilna potrzeba bezpośredniego kontaktu nauczyciela z rodzicem lub inną osobą, to wyznaczonym miejscem do rozmowy jest sala w części piwnicznej przy gabinecie pedagoga.
 2. Osoby trzecie, które w wyjątkowych sytuacjach będą przebywały w budynku szkoły, obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Osoby te muszą być bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 3. Rodzic, który musi załatwić sprawę bezpośrednio z dyrektorem szkoły lub jego zastępcą, zobowiązany jest zgłosić taką potrzebę najpierw telefonicznie kontaktując się z sekretariatem szkoły.
 4. Rodzic, który musi załatwić sprawę bezpośrednio w sekretariacie szkoły, zobowiązany jest zgłosić taką potrzebę najpierw telefonicznie, podając powód wizyty w szkole.
 5. W przedsionku szkoły znajduje się pojemnik na dokumenty, w którym można zostawiać korespondencję ze szkołą, bez konieczności osobistego kontaktu z pracownikiem sekretariatu lub nauczycielami.

 

 

 • 11

Obowiązują nadal zasady wprowadzone  w dokumentacji szkolnej 1 września 2020r.:  

 • Regulamin świetlicy,
 • Regulamin biblioteki,
 • Regulamin sali gimnastycznej.

 

 

 • 12

Procedura obowiązuje od dnia 18 stycznia  2021 r.

 

                                                                                                         Lucyna Jamka

                                                                                                         Dyrektor Szkoły